BA Edző - Sportszociológia
2020/2021/1 - Sportszociológia - TE-EBL-TTT-SPSZ
2020/2021/1 - Sportszociológia - TE-EBN-TTT-SPSZ